عطر خوش پیراهنش را دوست دارم

گلهای روی دامنش را دوست دارم

گفتند: دیوانه، ندیدی شوهرش را؟!

دیوانه هستم، شوهرش را دوست دارم


- سیامک کیهانی