وقتی آدمای خوب زندگیتون و می پیچونید

این پیچ زندگی خودتونه که شُل میشه