نمیای بریم قدم بزنیم؟ بارون بگیره، حرص بخورم، با اینکه میدونی از بارون بدم میاد لج کنی که باید زیر بارون برگردیم تا خونه، عاشق بارون شم