ولی جدی توی خیابون و معابر و کوچه و محله ترقه و اینا ول ندید.

تن لشتون و بردارین برین یه گوشه همدیگه رو آتیش بزنید.

ممنون