آره خلاصه، بعد از کش و قوس های فراوان به روز ترسناک بازبینی نزدیک میشیم.