ما با دردامونِ که زنده‌ایم، با زخمامون، با خاطرات بدمون. اوناست که باعث میشه ادامه بدیم، بریم جلو. هرروز بیدار میشیم تا انتقام بگیریم. از زخمایی که روی دلمون مونده انتقام بگیریم، از خاطرات بدمون. هرروز بیدار میشیم تا زخمامون و مرور کنیم. ما هر روز، هر هفته، هرماه و هرسال و ادامه میدیم تا ثابت کنیم دیگه همچین خاطره بدی توی ذهنمون حک نمیشه، همچین زخمی روی قلبمون نقش نمیبنده. هر روز زخمای جدیدی بهمون اضافه میشه، خاطرات بد جدیدی توی ذهنمون ثبت میشه و ما هر روز بیدار میشیم و ادامه میدیم تا ازشون انتقام بگیریم. میجنگیم تا ثابت کنیم دیگه اون زخم و اون خاطره بد تکرار نمیشه. ما با دردا و زخما و خاطرات بدمونِ که زنده‌ایم