برود هرکه دلش خواست شکایت بکند

شهر باید به منِ مبتدی عادت بکند


پی نوشت: یه مدت، هردفعه که متن جدیدی مینوشتم یا متنی میفرستادم برای مجوز این و توی اینستاگرام پست میکردم