به نظرم خیلی وقتا باید بدون توجه به این نکته که ممکنه مقصد وحشتناکی منتظرت باشه، تمرکزت و بذاری روی لذت بردن از مسیر و خوش گذروندن با همسفرهات.