بدترین چیز به نظرم اینه که برای کسی دیگه بنویسی. یعنی مجبوری درمورد چیزایی بنویسی که واقعا اعتقادی بهشون نداری و از اون بدتر اینکه دستت بسته‌س و آزادی عمل نداری.