آدم 

یک خیانت

یک مرگ عزیز

و یک ترک شدن بی دلیل و که تجربه کنه

دیگه هیچیِ این دنیا شگفت زده‌ش نمی کنه