بیا بریم دریا، کنار ساحل آتیش روشن کنیم، یه لرز کوچولو بیفته تو تنت، بچسبی بهم، غرق شم تو موهات