نمیای بریم قدم بزنیم، دستت و بگیرم، حرف بزنی و سرم و بندازم پایین و صدات بپیچه توو سرم؟