معمولا توضیحاتی که میدیم، برای رفع سوتفاهم

به سوتفاهم های بزرگتری منجر میشه