دوره ی حافظ و سعدی صحبت از زلف تو بود

نوبت دوره من شد روسری سر کرده ای؟!