بعضی وقتا بعضی کلمه ها بدون اینکه متوجه باشیم از دهنمون میپره

مثل "خداحافظ"

کافیه توی موقعیتش قرار بگیری

بعضی وقتا "خداحافظ" یه دعای معمولی نیست. رفتنه، کَندنه

ولی کی میدونه کدوم "خداحافظ" دعاست و کدوم کَندنه؟!