ما برایِ رنج کشیدن آفریده شده ایم

ولی به دنبال لذت بردن می گردیم

باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن

لذت بردن از رنج هایی است که می کشیم..


-چارلز بوکوفسکی