میگن هرچی و مسخره کنی سرت میاد .
نشستم تو رو مسخره میکنم