اگه به هر دلیلی کتاب نمیخونین، حداقل بعد از قرمه سبزی سیگار بکشین