در راستای پست قبل 

از یک دوست عزیز :) 

8 سال طول کشید 8 سال معدل 20 و 19 و خورده ای گرفتم ! تا بالاخره دوچرخه ای که 8 سال قبل قولش رو داده بودند خریدند .. دوچرخه ای گرون و خوشگل ! 1 ماه نشد از توی خونه! دزدیدنش ! :) 10 دقیقه بیشتر طول کشید که گفتم رفت که رفت ! :) اما بابام پولشو داده ! بابام حلالش کنه اگه خواست ! :دی بعد از اون هم شایدم قبل از اون بدست اوردن چیزی خوشحالم نکرد از دست دادن چیزی ام نابودم نکرد ! :)