حالا ما هیچی

خودتون وقتی اینقدر زیاد با ما سرد و گرم رفتار می کنید تَرَک نمی خورید؟!