" باد " عاشقانه ترین آزار دهنده ی دنیاست

کافی ست که موهای تو را آشفته کند

تا چشم های زیادی نگران شوند