دوستان اونقدری که عاشق آرایش کردن قبل از بیرون رفتن هستن،

عاشق خودِ بیرون رفتن نیستن 

به همین برکت