تو حواس من بودی
از وقتی رفتی همه سراغت و میگیرن
هی میپرسن
حواست کجاست؟! :)

اگه یکی هست که باعث میشه حواستتون جمع نباشه خوشبختین . البته از اون طرفم بدبختین که یکی هست و باعث میشه حواستون جمع نباشه :|
همینقدر عجیب
همینقدر لعنتی 

همینقدر تلخ