عشق قبل از هر چیز

یک استعداد ذاتی است...

یا از بدو تولد بلدی

یا هرگز یاد نمی گیری!


-گابریل گارسیا مارکز