رفتیم کلاس زبان ثبت نام کردیم و نشستیم

استاد همچین اومد گفت : all right

ما هم همه رفتیم سمت راست

خلاصه کنم واستون، مرد خوبی بود