می گفت اگه جای گیاه بامبو رو عوض کنی دیگه رشد نمی کنه، خشک میشه، پژمرده میشه

می گفت ریشه ش و همونجا جا میذاره

میگفت دل آدمیزاد از یه گیاه که کمتر نیست

راست می گفت

آدم گاهی وقتا ریشه ش و جا میذاره

توی دلی

لبخندی