اگه ما یاد بگیریم که روزی یه آشغال از روی زمین برداریم، خدا هم میبینه و یاد میگیره روزی یه آشغال از روی زمین برمیداره

چون بچه ها می بینند، بچه ها تکرار می کنند