از وقتی بچه بودی میشناسمت.
بچه دیگه‌ای رو نمیشناسم.
توام من و از بچگی میشناسی یا بچه دیگه‌ای توی زندگیت هست؟