حقیقتش نه حسش بود و نه وقتش که بخوام چیزی بنویسم . شما رو ارجاع میدم به یکی از نوشته های خیلی قدیمی . اولین پست اینجا مثلا :| 

دیدم که جانم میرود