مَره لوچان نزن

میرم تی لوچانَ ره

دیلَ قوربان کونم

تی او سَر و جانه ره


آرام آرام اَیم

شیمی خانه دُر و بَر

چیچینی مانِستن

زَنم تِره بال و پٓر


می دیل تی وَسی کُر

دیوانا بُسه

می اشک شادی

افسانه بُسه


تی ناز مَره بَیه

ایبچه مَره ناز بوکون

تی اخمانه کُرِی

ایمیزگیرِی بازَکون


+از ترانه های خفن گیلانی هستن ایشون

+با ریتم شاد و شنگول خوانده شود

+کلماتی که به نظر غیراخلاقی می آیند، غیراخلاقی نیستند :))