اگه چشممون نزنن و زلزله نیاد و بارش شهابی نباشه و ممیزی نخوریم و سالن و نگیرن و بازیگرمون فرار نکنه و نفهمن مجوز متنمون تاریخ گذشته س و مشکلات مالی کمی پاشون و از گلو ما بردارن، از 1 اسفند تئاتر و اجرا میکنیم.

همه پاشین بیاین حمایت کنین و لوس بازی و بذارین کنار


پی نوشت: جزئیات بیشتر و اتفاقاتی که مطمئنم میفته رو در مطالب بعدی و به مرور شرح میدم