نگو که رفتن، پایان ماجراست رفیق

خدا بزرگتر از دردهای ماست، رفیق!


-حامد ابراهیم پور