خیلی از فیلمایی که کاندید بودن و یا جایزه گرفتن و هنوز ندیدم و نمیتونم نظر خاصی بدم، ولی لعنت بهتون که حتی یه جایزه به دانکرک ندادین.