یه مشت حفظ ظاهر دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم