نمیای بریم یه کافه دنج پیدا کنیم، با فیلترشکن برم اینستاگرام، اخبار و دنبال کنم، هی بگم: اوه اوه .. چه خبره.

بعد تو بگی: ول کن جهان را، قهوه ات یخ کرد

بعد من جهان و ول کنم