نمیای بریم کافه، اسپرسو سفارش بدی، حرف بزنی و سیر نگات کنم؟