دیدین یه ایده خیلی خوب دارین و به بهترین نحو میارینش رو کاغذ چه حس خوبی داره؟

منم ندیدم

هیچی دیگه، دعا کنید ببینم