بعضی آهنگ ها باعث میشن که حتی دلت برای دخترک مو مشکی تنهایی که توی اتوبوس سرش و چسبونده بود به شیشه و یه لحظه، فقط یه لحظه نگاش به نگاهت گره خورد و یه لبخند بهم زدین هم تنگ بشه.