اگه فیلم سوپرمن و دیده باشید تیتر مقاله معروف لوئیس لین و یادتونه. "چرا دنیا به سوپرمن نیاز داره؟"

به گمونم بالای سی بار این فیلم و دیدم. البته نه اینکه خوشم بیاد، مجبور بودم. جالب اینجاست هرموقع به این بخش و این تیتر میرسیدم با خودم تکرارش میکردم. چرا دنیا به سوپرمن احتیاج داره؟

به یه چیز بیشتر نمیرسیدم: چون خصلت دنیاست. البته ما یا بهتر بگم سازندگان سوپرمن، یا باز بهتر بگم فیلمنامه نویس سوپرمن انداخته گردن دنیا. درستش اینه که : چرا ما (آدما) به سوپرمن نیاز داریم؟ چون خصلتمونه. نیاز داشتن. بدون توجه به اینکه این نیاز درست و حقیقی هست یا نه. مثل بچه ها پا میکوبیم و میگیم میخوایمش. بدون توجه به جنبه های بدش. این غریزه ما یا مغز ماست. وقتی توی این شرایط قرار میگیره از نکات بد چشم پوشی میکنه و تمام تلاشش و میذاره به زیبا و درست نشون دادن اون کَس یا چیز بدون توجه به این موضوع که چسبوندن حکم نیاز، شروع استفاده ابزاری ما از اون کَس یا چیزه.

ولی جای دیگه ای از این فیلم به تیتر دیگه ای برخورد می کنیم.

"چرا دنیا به سوپرمن نیاز نداره؟"