چقدر خوب میشد آدمایی که ازشون بدمون میاد خودشون از زندگیمون برن بیرون. فکر کن آشغال خودش و برداره ببره بذاره سر کوچه. آدم باید فهمیده باشه. وقتی میبینه نگاش نمیکنی، باهاش صحبت نمیکنی، اصلا توجه نمیکنی، حتما دوست نداری باهاش در ارتباط باشی. این که آدم بخواد به زور خودش و جا کنه میشه وصله ناجور. میشه اضافی. اضافی نباشیم. دیدی بدن عضو و پس میزنه؟ وقتی پَست میزنه هی ادامه نده که بخوای جزئی از اون بدن باشی. 

بعضی وقتام ممکنه رفتار مناسبی باهات داشته باشن ولی خودت باید تشخیص بدی که قضیه چیه. وقتی سراغت و نمیگیرن نرو سراغشون. وقتی میری توی جمع و سکوت میشه بخاطر شوک حاصل از خوشحالی ورود تو نیست. یعنی جایی که نباید باشی هستی. 

همین دیگه