اکثرا

"لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود"

ولی خب گاهی

"لعنت بر دهانی که به موقع باز نشود"