آرامتر میشدم اگر میفهمیدی،

به این راحتی که میخوانی ننوشته‌ام