یه روزایی اونقدر سگم که فقط حضرت سلیمان میفهمه چی میگم