نه اینکه آتئیست باشیم

فقط یکم از خدا دلگیریم

همین