عشق یک سینه و هفتاد و دو سر میخواهد

بچه بازی‌ست مگر عشق؟

جگر می‌خواهد