بهش گفتم

حداقل هفتاد، هشتاد درصد خوشگلی دنیا بخاطر تواِه

خندید شد صد در صد