دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری چجوریه؟

منم ندیدم

خیلی خوشحالم که هیچوقت یه بادوم تلخ نخوردم و از شانس 70 به 30 جون سالم به در بردم

ولی جدی

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری، واسه اینکه تلخی اون و از بین ببری سریع یه بادوم دیگه میخوری؟ وای بحالت اگه دومی هم تلخ باشه.

تلخی میشه دو برابر

بعضی از رابطه ها هم همینجوری ن . واسه فرار از رابطه قبلی پناه میبریم به یه رابطه بدتر از قبلی . کلا فرار خوب نیست . بذار قشنگ دستگاه گوارش ت زهرمار و حس کنه تا درس عبرتی بشه برات انتخاب این بادوم ها . 

پسته بخور