باز آمد بوی پای مدرسه 


می فرمایم :

عشق نمی دونم چیه ولی دوست دارم اول اون و تا مدرسه ش برسونیم و بعد خودم برم مدرسه

همین اندازه ساده و بی شیله پیله . البته من ولش می کردم به امون خدا و حتی کلی هو میکردمش . یادش بخیر واقعا