هی میگفتین پاییز که بیاد هوا دونفره میشه و بارون میاد و قدم میزنین و دست می کنین تو جیب هم پس چی شد؟

البته سر صبح که از خونه اومدم بیرون فکر کردم داره بارون میاد . فقط چند قطره بود و بعد فهمیدم یه بزرگواری از طبقه شصتم یه برج تف کرده سمت ما . سوار اتوبوسم شدم یکی دست کرد تو جیب ما که البته اصلا عاشقانه نبود و میخواست جیبمون و بزنه . 

شمام با این پاییزتون