تابستان را چگونه گذراندید؟


به نام خدا

بدون او


البته بهتر بود اینجوری پیش میرفت که :

بدون او

ولی با دوستانش . مخصوصا اون مو بلونده